Stav obecně prospěšné společnosti k 31.12.1998

 

Základní údaje o společnosti:

 Zakládající členové s hlasem rozhodujícím:

Ing.Rudolf Amort, Martia a.s.; RNDr.Tomáš Burián, člen SR Obec Velemín; Monika Glancová, člen DR; Mgr.Václav Janoščík, člen SR; RNDr.Pavel Jůza, člen SR; Ing.Jiří Kopecký; RNDr.Ladislav Křivský, CSc., člen DR; Leopold Kukačka; Mgr.Martin Novák, předseda DR; emerit.prof.RNDr.Josef Podzimek; Miroslav Soukup, člen SR; RNDr.Josef Štekl,CSc. předseda SR

 Členové přispívající:

Miloslav Kalík

 

Ekonomická situace společnosti.

Aktivní hospodářský výsledek činí:............................................58 536,85 Kč

Hodnota zakladatelských vkladů činí ...........................................48 500,00 Kč

Závěr: Hodnota základního jmění společnosti vzrostla o 10 037 Kč (bez zakladatelských vkladů)

Činnost společnosti v roce 1998 byla pokryta aktivy společnosti a zakladatelské vklady během roku zapojené byly doplněny na původní výši.Vzhledem k tomu, že zapojení vkladů umožnilo zahájit poskytování obecně prospěšných služeb pro veřejnost, lze tuto skutečnost považovat za hmatatelný úspěch a doklad toho, že společnost v loňském roce začala plnit účel k němuž byla založena.

 

 

Společností poskytované obecně prospěšné služby - přehled:

1.Průvodcovské služby, pokryto živnostenským listem.

2.Nákup a prodej zboží, pokryto živnostenským listem.

3.Reklama a propagace, vyplývá ze společenské smlouvy, živnostenský list v jednání.

4.Terénní úpravy a práce stavebních řemesel, vyplývá ze společenské smlouvy ,živnostenský list v jednání.

Společností připravované obecně prospěšné služby:

1.Provoz občerstvení.

 

 

Činnost a aktivity orgánů společnosti v roce 1998, širší společenské aspekty:

V roce 1998 se uskutečnila dvě společná zasedání správní rady a dozorčí rady a jedna mimořádná valná hromada.

Zasedání SR a DR řešily běžnou rozvojovou agendu a provozní aktuality,a zejména záležitosti smluvních vztahů. Externí smluvní vztahy se týkají smluv s ÚFA AV ČR a to Smlouvy o podmínkách spolupráce a Smlouvy o pronájmu nemovitostí. Interní smluvní vztahy řešily výkon obecně prospěšných služeb.

Mimořádná valná hromada byla svolána vzhledem k požadavkům rejstříkového soudu k napravení soudem vytknutých nesrovnalostí ve stanovách společnosti a ve složení správní rady.

 Významnou skutečností je, že společnost začíná být širší veřejností vnímána a akceptována jako činitel jehož působnost a význam začíná přesahovat vrchol Milešovky:

Ve dvou případech byla společnost požádána o stanovisko k regionální rozvojové problematice vztahující se k záležitostem životního prostředí:

1.Stanovisko k průtahu dálnice D8 přes České středohoří.

Stanovisko bylo formulováno jako stanovisko správní rady a dozorčí rady společnosti a věcně vyslovilo podporu realizaci tunelové varianty průtahu D8 přes České středohoří. Toto stanovisko bylo osobně předáno ministru Kužvartovi při jeho návštěvě v Ústí n.L.

2. Společnost byla požádána o stanovisko k výsledkům procesu EIA ve věci obnovy těžby čediče ve Rtyni n.B. Stanovisko bylo formulováno jako stanovisko kolegia předsedy správní rady a byl podpořen navrhovaný nesouhlas s výsledkem procesu EIA - tedy za stávajících podmínek těžbu neobnovit.

Za zvlášť významnou skutečnost považujeme zapojení společnosti do aktivit vzniklého sdružení obcí INTEGRO (město Třebenice, obce Velemín, Třebívlice, Slatina a pozorovatel Peruc). Účelem založení společnosti INTEGRO je společná práce na územní rozvojové strategii a plánování a obnovy vesnice.

 

 Plnění základního rozvojového plánu "Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky."

podle jednotlivých kapitol:

3.1 Kapitola administrativně správní.

3.1.1 Upisování vkladů do společnosti, ustavení jejich orgánů, zápis společnosti do rejstříku.

 Všechny upsané vklady byly zakladateli složeny. Orgány společnosti byly ustaveny a společnost je zapsána v rejstříku. Jistá pochybení byla napravena výše uvedenou mimořádnou valnou hromadou. Dosud nejsou vystaveny živnostenské listy na všechny poskytované obecně prospěšné služby zapsané v zakladatelské smlouvě.

 3.1.2 Založení sekretariátu projektu - jinými slovy sekretariátu společnosti.

 Sekretariát byl založen. Jeho vedením je pověřen člen společnosti p.Kukačka a vykonává je jako podnikatel fyzická osoba s obchodním názvem Leopold Kukačka, obchodní služby. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit v plném rozsahu prostředky na činnost sekretariátu plánované (230 tis.Kč), vykonával p. Kukačka sekretářské práce z větší části bezplatně souběžně s výkonem pozorovatelské práce na observatoři. Nicméně díky pochopení vedení ÚFA AV ČR a díky pomoci Společnosti přátel Českého středohoří byly plnohodnotně zajištěny režijní potřeby sekretariátu - výpočetní technika, náklady jízdného apod.

V závěru roku se podařilo získat prostředky, které skýtají reálnou perspektivu pokrýt v první čtvrtletí 1999 i náklady na finanční pokrytí potřeb sekretariátu formou zakoupené služby. To by mělo vést k podstatné podpoře rozvoje aktivit společnosti a jak se předpokládá vyprodukovat prostředky pro činnost sekretariátu i na další období.

 3.1.3 Založení samostatné telefonní linky pro společnost.

 Tento úkol nebyl splněn, SPT Telecom odmítá instalovat na kopec další linku a využití mobilního telefonu je pro společnost zatím finančně neúnosné. Řešíme tuto situaci tím, že většinu aktivit vyžadujících spojové služby přenesl p. Kukačka do své domácí provozovny, takže linka ÚFA je vytěžována minimálně, prakticky vůbec. Náklady spojové nese firma L.Kukačka, obchodní služby.

Jsme toho názoru, že za této situace není samostatná linka společnosti na Milešovce nutná.

 3.1.4 Vyčlenění a adaptace místnosti observatoře pro umístění sekretariátu OPSM.

Úkol byl splněn, jeho efekt je pozitivní.

3.1.5.Zavedení nutných adminstratině správních činností.

Byl založen a je veden běžný účet u banky, je zavedeno plnohodnotné jednoduché účetnictví, společnost je zaregistrována u Finančního úřadu. V závěru roku provedla Dozorčí rada kontrolu této činnosti, shledala drobné metodické nedostatky, které byly napraveny. Zhodnocením této oblasti se zabývá zpráva dozorčí rady.

3.2 Kapitola cestovní ruch,turistika, kulturně vzdělávací a obecně společenské záležitosti.

 3.2.1 Zpřístupnění ochozu věže pro veřejnost a umožnění laických exkurzí.

Úkol byl splněn, věž a běžné exkurze jsou pro veřejnost přístupné od poloviny května 98.

Výsledek této aktivity se jeví jako velice významný, ocenění a využití veřejností je vyšší než se očekávalo. Podle vybraného vstupného využilo této služby cca 1,6 tis. návštěvníků Milešovky.

Splnění úkolu představovalo několik náročnějších technických úprav, především izolaci podlahy ochozu, komplexní výměnu dveřních zámků v chodbách observatoře, výrobu a instalaci informačních vývěsek a také řadu administrativních úkolů: zavedení účetnictví a evidence vstupenek a odměn průvodců, vypracování a uzavření smluv s pozorovateli.

 3.2.2 Instalace základních turistických zařízení.

 V roce 1998 představovala činnost na tomto úseku zejména vyklizení objektu určeného pro adaptaci bufetu a zahájení jeho adaptace. Bylo provedeno: výroba a osazení oken a dveří (dodavatelsky z prostředků ÚFA), položení tří vrstev hydroizolace na střeše (vlastními silami), zahájení oprav vnitřních zdí, ustavení provizorního vybavení umožňující poskytovat provizorní služby.

Provizorní bufetové služby byly zahájeny na podzim. Vybavení a technický stav dovolují pouze provozovat nákup a prodej zboží, tj.prodávat balené potraviny a nápoje.Přesto se tento počin setkává s velkým oceněním veřejnosti. Také zahájení výkonu této služby má charakter zlomový - znamená vyšší úroveň činnosti společnosti, od příprav se přechází k reálnému poskytování obecně prospěšných služeb.

Výnos této služby od září představuje 14 336 Kč a byl použit na úhradu adaptačních prací prováděných svépomocí pány Soukupem a Kukačkou. Bylo uhrazeno p.Kukačkovi 200 pracovních hodin á 27,80 Kč. Pan Soukup nepředložil dosud řádné vyúčtování, odměna zatím zálohována. Odvod jeho tržby je veden jako pohledávka.

 Dále byla instalována turistická mapa na vrcholu Milešovky doplněná logy sponzorů. Je připraveno postupné instalování dalších podobných map na výchozích místech turistických cest vedoucích na Milešovku. Dvě podkladové desky jsou připraveny u obecního úřadu ve Velemíně a budou instalovány na jaře. Celé splnění záměru je podmíněno získáním poměrně značné finanční částky.

 Ve spolupráci s obecním úřadem ve Velemíně a se značkařskou komisí KČT byly upraveny turistické cesty: modře značená z Velemína na Milešovku a červeně značená z Milešova na Milešovku

 3.2.3.Založení autorského kruhu pro zpracování a vydávání tiskovin souvisejících s Milešovkou.

Kruh vznikl neformálně. Na vydávání tiskovin se podíleli následující pánové a subjekty:

Firma SOS -Art Litoměřice, fotograf pan Kalík, pan Bláha MLK Kostomlaty, pan Nerlinger archivář krajanského sdružení z Hanau an Main, L.Kukačka, obchodní služby.

 Byl zahájen prodej tiskovin. I to lze považovat za významný pokrok. Prodávaly se následující tituly:

Vydání první pohlednice Milešovky vlastní provenience, považujeme rovněž za zlomovou záležitost. Byly zhotoveny firmou Nakladatelství Jakoubě Jablonec n.N za velmi nízkou cenu, necelé 3 Kč/ks, díky sponzorství pana Kalíka, přispívajícího člena společnosti, který se vzdal autorského honoráře!

 Celkový výnos z prodeje tiskovin činil v r. 1998 5 689,50 Kč

3.2.4 Vypracování publikace o Milešovce

 Záměr v uplynulém roce nepostoupil, nepodařilo se zajistit potřebné prostředky. Publikace zůstává na PC médiu, připravená k tisku.

3.2.5. Založení muzea meteorologie, případně Českého středohoří.

 Ačkoliv zahajovací a úvodní práce na tomto záměru nepotřebují vynaložit žádné náklady, záměr v uplynulém roce nepostoupil, nebyl vypracován ani základní scénář ,plán postupu, přehled potřebných prostředků a pod.

Navrhujeme zvážit, zda má společnost pro realizaci tohoto záměru dostatečné síly a případně jej ze základního programu společnosti vyřadit.

3.2.6.Zajištění základního občerstvení pro turisty.

Bylo již hodnoceno v bodě 2.2.K tomu dále:

Vyhlášené, dvakrát opakované nabídkové řízení na výhradního dodavatele nápojů se nesetkalo s úspěchem.Stěžejním problémem dalšího postupu na tomto úseku je zajištění prostředků na:

nákup minimálně jednoho, ale spíš dvou chemických WC (jeden stojí 27 tis.)

nákup kamen na dřevo s podružným topením cca 30 tis. Kč

prostředky na materiál na stavební práce a elektroinstalace cca 35 tis.Práce jsme schopni zvládnout svépomocí.

Získání prostředků na tyto záměry z podpůrných programů brání dosud nevyřešené vztahy k vlastnictví objektu.

3.2.7.Zřízení komerční informační telefonní linky pro regionální meteorologické informace.

Vzhledem k reorganizačním změnám v ústeckém SPT Telecom - příznivec společnosti nám.ředitele Ing.Brhlík, který v tomto přislíbil pomoc byl pověřen vyšší funkcí a vzhledem k již beztak vysokému zatížení sekretariátu se na tomto záměru nepracovalo. Navrhujeme i nadále považovat tento záměr za záležitost výhledovou.

3.2.8.Zřízení parkoviště v Bílce.

Pro finanční potíže obce Bořislav se neuskutečnilo. S novým starostou je nutné v této věci obnovit jednání.

3.3.Kapitola výzkumná a přírodovědně odborná.

Podáváme přehled o všech bodech kapitoly souhrnně, protože bohužel s vyjímkou jediného bodu 3.3.6. nebyl žádný z této kapitoly realizován, zčásti pro neúspěšnost v grantových a podpůrných programech, kam byly v několika případech projekty s žádostí o podporu zadány, zčásti pro malou angažovanost členů společnosti v tomto směru. (Nikdo z členů nepřijal tyto úkly za své.)

Neplněny byly body:

3.3.1.Testování zařízení pro využívání solární energie.

3.3.2.Testování vlivu klimatických podmínek na průmyslové výrobky.

3.3.4.Speciální měření znečistění ovzduší a regionální prognózy jeho vývoje a šíření.

3.3.5.Nabídka přeshraniční spolupráce na sledování přeshraničního ovlivňování životního prostředí.

3.3.6. Program odborných stáží, exkurzí a školení.

Tento bod je v pokročilém stádiu rozpracování díky tomu, že na něj byl přiznán příspěvěk z programu malých projektů Phare ve výši 56 tisíc Kč (naše povinnost financovat 28 tis. je zatím plněna ve výši 12 tis.).Výsledkem bude soubor speciálních itinerářů víkendových cest (1 - 3 dny) vypracovaný pro definované skupiny klientů. Itineráře budou nabídnuty k využití saským partnerům i subjektům v ČR. Přepokládá se, že budou realizovány v péči společnosti v rámci průvodcovských služeb. Tato aktivita by se mohla v roce 1999 a nadále stát jedním z významných zdrojů příjmů.

3.3.7 Byl z plánu vyřazen

3.3.8 Obnovení pozorování a fotodokumentace optických jevů - zde je vypracována základní idea projektu. Dále bylo provedeno několik odborných konzultací, které vedly ke zpřesnění a snížení rozpočtu úprojektu.

 

Kapitola investiční činnosti.

Po redukcích učiněných v této kapitole na závěr roku 1997 zůstaly pro rok 1998 úkoly:

4.1 Stavební rekonstrukce vrcholového areálu -první etapa, vypracování ideového záměru.

Na tomto úkolu začali pracovat členové společnosti pánové Ing. Kubík a Ing.Kopecký. Bylo provedeno základní zaměření, leč Ing.Kubík se odstěhoval, oznámil, že nadále nemůže ve společnosti pracovat, výsledky záměření slíbil odevzdat,ale dosud tak neučinil.

Souběžně, nezávisle a bez koordinace nechal podobný záměr vypracovat ÚFA AV ČR. V současné době jednáme o sladění postupu v této věci.

4.2 Řešení vodního hospodářství na Milešovce.

Firmě VOD-KA, kterou na věc zainteresoval Dr. Burián byly dodány základní parametry pro vypracování projektové studie.Jak záležitost postoupila, není SR známo.

4.3 Adaptace objektu pro bufet.

Bylo uvedeno již výše. V letošním roce považujeme tuto adaptaci za stěžejní investiční záležitost. Předpokládáme, že v letošním roce bychom mohli dokončit základní adaptace umožňující regulérní provoz skromného bufetu. V jednání je možnost adaptace dalšího objektu, nyní využívaného jako sklad Správou radiokomunikací, pro zřízení skladu společnosti, později jejího sekretariátu a útulku pro turisty.

 4.4 Řešení zacházení s tuhými odpady na Milešovce.

Armáda ČR , dostála svému slibu a dodala krytý kontejner na komunální odpad, TSM Ústí n.L. poskytly velkoobjemové vaky na separaci papíru a dutých obalů, systém však dosud nebyl realizován.

 

Vnitřní záležitosti společnosti mimo plán sanace a revitalizace.

 5.1 Návrh na úpravu stanov společnosti.

Návrh na změnu zápisu společnosti v rejstříku obecně prospěšných společností jako důsledek přistoupení dalších zakladatelů podaný rejstříkovému soudu znamenal závažnou komplikaci. Od ledna 1998 kdy byl návrh na změnu zápisu podán do termínu psaní výroční zprávy není změna zápisu soudem provedena, přesto, že kvůli tomu byla svolána i mimořádná valná hromada. Z toho vyplývá celá řada závažných praktických potíží, mimo jiné nemožnost požádat o další živnostenské listy. Protože trvá zájem dalších osob o vstup do společnosti , jeví se jako velice nepraktický původní záměr přijímat každoročně libovolný počet zakládajících členů.Trvala by tak situace trvalého rozporu mezi skutečným stavem zakladatelů a rejstříkovým zápisem.

 Proto navrhujeme:

- aby byl ve stanovách ustanoven limit zakladatelského vkladu pro další zájemce o zakládající členství ve výši minimálně 7 500 Kč

- aby nadále členství přispívající, bylo rovněž podmíněno základním vstupním příspěvkem ve výši 500 Kč

5.2 Úpravy vnitřních smluvních vztahů.

Podle ustanovení zakladatelské smlouvy je ke každé provozované obecně prospěšné činnosti vypracováván prováděcí řád a předpis. V současné době jsou tyto dokumenty vypracovány pro průvodcovskou službu a pro službu "nákup - prodej zboží".Po zaváděcích zkušenostech a po upozornění na právní nepřijatelnost ustanovení o přesunu daňové povinnosti na příjemce odměny, se rozhodl předseda SR na doporučení předsedy DR zavést následující úpravy změny těchto vnitřních pravidel a z nich vyplývajících smluvních změn:

5.2.1 Ve smlouvách typu "Smlouva o vykonání práce" nemůže být ustanovení, že je povinností vykonavatele svou odměnu samostatně zdanit. Zdanění odměn je povinna provést společnost.

Z toho důvodu společnost vypoví všechny smlouvy, které toto ustanovení obsahují, za odměny již vyplacené přizná a odvede dodatkovou daň. Současně budou vypracovány smlouvy tuto skutečnost respektující a nabídnou se spolupracovníkům k novému uzavření. Tato změna se týká průvodcovských služeb a prodeje tiskovin pozorovateli.

5.2.2 Dosavadní způsob smluvního zajištění služby "nákup - prodej" se jeví jako složitý a zatěžující společnost ručením za dodržení zákonných norem, za náležité účtování a zdanění, a svou provázaností s odměnami za adaptační práce výkladově nejednoznačný. Bude vypracován nový prováděcí předpis, založený na principu pronájmu těchto služeb za stanovenou částku na určité penzum kalendářních dnů výhradně osobě se samostatným živnostenským listem.

Odměny za adaptační práce budou od činnosti "nákup - prodej" odděleny a přiznávány zcela nezávisle na činnosti nákup-prodej.

5.3 Personální změny.

5.3.1 Rozvoj společnosti doznal stavu, kdy již nelze zajišťovat administrativu amatérsky souběžně s výkonem jiného povolání. Současně byly vyprodukovány prostředky umožňující zajistit jistou úhradu za výkon takové činnosti. Proto se p.Kukačka rozhodl ukončit svou činnost pozorovatele na observatoři k 31.1.1999 a věnovat se nadále jen společnosti. V té souvislosti jej předseda SR pověřil funkcí výkonného ředitele společnosti. Podmínkou bylo odstoupení p.Kukačky ze správní rady společnosti, což tento bezprostředně učinil.

 5.3.2 Na základě upozornění rejstříkového soudu byla mimořádnou valnou hromadou rozfázována funkční období členů SR tak, aby plynule docházelo k cirkulaci členů tohoto orgánu. V důsledku uvedeného je nutné aby valná hromada jmenovala do své správní rady dva nové členy s funkčním obdobím tři roky. Správní rada navrhuje valné hromadě jmenovat do správní rady pány Ing.Jiřího Skalického a Ing.Jiřího Kopeckého

 

Vnější vztahy společnosti.

 6.1 Vztahy s ÚFA AV ČR.

Vedení ÚFA AV ČR v osobě Dr. Štekla bylo iniciátorem založení společnosti. Po odchodu Dr.Štekla z funkce ředitele společnosti i nový ředitel ústavu RNDr. Jan Laštovička DrSc. opakovaně prohlásil, že existenci a činnost o.p.s.Milešovka na vrcholu Milešovky považuje za vysoce žádoucí a užitečnou, a že společnost může od něho očekávat plnou podporu. Po materiální stránce i po stránce meziosobních vztahů byla tato podpora ÚFA po celý minulý rok skutečně markantní a vysoce jí oceňujeme. Považujeme za milou povinnost na tomto místě poděkovat za trvalou vysoce užitečnou spolupráci zejména RNDr.Petru Zacharovovi, CSc. Jistým nedostakem bylo, že jsme po dlouhou dobu devíti měsíců nedokázali dát této spolupráci podklad ve smlouvách, které se od května minulého roku připravovaly.Jsou to:"Smlouva o spolupráci mezi o.p.s.Milešovka a ÚFA AV ČR" a "Smlouva o pronájmu nemovitostí". Jestliže po této dlouhé době konečně dochází k ukončení tohoto procesu a k podepsání smluv, chápeme to jako vstup do nové etapy vzájemných vztahů na vyšší společenské úrovni.

Nové aspekty a pohledy na tuto otázku vznikají poté, co obec Velemín projevila vůli získat do svého správcovství nemovitosti na vrcholu Milešovky a o převzetí péče o stav vrcholu a turistické služby.

 6.2 Vztahy k Armádě České republiky.

Po "velké" koordinační poradě svolané z iniciativy společnosti se konkrétní spolupráce navázala a byla aktualizována několika operativními jednáními.

Vzhledem k tomu, že AČR na závěr minulého roku výrazně měnila způsob své účasti na Milešovce, zejména výraznou redukcí přítomných vojáků, miniaturizací techniky a j. domníváme se, že je reálné jednat s AČR o možnosti postoupení části objektu bývalé restaurace zpět potřebám turistického ruchu. Jak je v předchozím uvedeno, je zde zájem obce Velemín převzít toto do své pravomoci. První kroky k realizaci tohoto úmyslu již byly učiněny. Tyto snahy jsou podpořeny zájmem některých členů dolní i horní sněmovny a také prezidenta NKÚ.

 6.3 Vztahy ke Správě Českých radiokomunikací a.s.

Také tento subjekt připravuje výraznou, snad i zásadní personální redukci své účasti na Milešovce. V lednu 99 se uskutečnilo jednání s ředitelem Radiokomunikací Ing. Zemanem. Bylo dosaženo plné shody a byla vyjádřena vůle společně spolupracovat a postupovat jednotně, informovaně a koncepčně.

 6.4 Spolupráce s Nadací J.E.Purkyně.

V loňském roce navázala společnost spolupráci s touto nadací, která se jeví jako velice perspektivní pro další činnost. Nadace se výrazně angažuje v aktivitách rozvoje venkova, zejména v iniciování strategie plánovaného regionálního rozvoje jako přípravy na zapojení do tzv. velkých projektů Phare (programy SAPARD). Nadace iniciovala vznik sdružení obcí Čekého středohoří a dolního Poohří INTEGRO a předseda SR nadace pan Dalibor Černý prosadil trvalou spoluúčast a spolupráci o.p.s.Milešovka s INTEGREM.

Tím se vlastně poprvé rozšiřuje význam společnosti z vrcholu hory do širších oblastí Českého středohoří.

 6.5.Sponzoři, podpory, dotace.

- Společnost přátel Českého středohoří uplatnila na Milešovce svůj grant v hodnotě 31 tis.Kč

- Naše společnost získala grant z malých programů Phare CBC na projekt Cesty 1 ve výši 56 tis.Kč

- Tiskové aktivity společnosti byly podpořeny nemajetkově firmou SOS - Art s.r.o.Litoměřice a pány Nerlingerem, a Kalíkem.

- Firma Jupiter Consulting s.r.o.poskytla zdarma poradenské služby a vypracuje daňové přiznání.

- Firma Spolchemie a.s. Ústí n.L. zadala propagační služby ve výši 20 tis. (doposud nerealizováno) a přislíbila v r.1999 poskytnout zdarma saduritový materiál na opravu podlah ochozů, poskytla prostředky na zhotovení zásobníku na vodu pro bufet.

- Firma Amicom Teplice s.r.o. zadala propagační služby ve výši 5 tis.

6.7.Členství v Okresní hospodářské komoře.

Společnost je uváděna v tiskovinách komory a zvána na její akce, Zapojila se do práce tzv. krizového štábu primátora města Ústí n.L. Prostřednictvím komory byla společnost pozvána a zúčastnila se dvou seminářů Podnikatelských a inovačních center v Sasku a to v Annaberg- Buchholz a ve Freibergu - zde získala příslib spolupráce na využívání itinerářů a průvodcovských služeb společnosti.

 

Propagační a publicitní činnost.

7.1 Členové společnosti prof. Podzimek a RNDr. Křivský, CSc. propagovali společnost vystoupením v programu "Meteor" v rozhlase.

7.2 Pan Ing. Pavel Vondrák připravil a zajistil internetovou stránku společnosti.

 

SHRNUTÍ

Pozitiva činnosti společnosti v r.1998

- kladný hospodářský výsledek,

- úspěšné zahájení a dobré výsledky obecně prospěšných služeb "průvodcovské" a "nákup - prodej" ,

- zahájení činnosti sekretariátu a naplnění administrativních povinností,

- zahájení publikační činnosti,

- dobré vztahy s partnery,

- navázání kontaktů v širší územní a partnerské oblasti - s obcemi Českého středohoří.

Negativa činnosti společnosti v r.1998

- nepostavení vztahu k ÚFA AV ČR na smluvní základ,

- nedocílení změny zápisu v rejstříku o.p.společností a tím nezískání dalších živnostenských listů,

- nesplnění některých záměrů plánu, zejména v kapitolách činnosti přírodovědně odborné a investiční.

- nízká aktivita v oblasti publicistické a propagační.

 

Závěr:

Správní rada doporučuje Valné hromadě ohodnotit činnost o.p.s.Milešovka a jejich orgánů v roce 1998:

- kladně v oblasti ekonomické, účetní a administrativní.

- kladně s výhradami v oblasti věcného plnění plánu "Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky" a v oblasti propagace a publicity společnosti na veřejnosti

 

Zpráva byla vypracována v Ústí n.L. a v Praze kolegiem předsedy správní rady pro zasedání výroční valné hromady obecně prospěšné společnosti Milešovka, které je svoláno na 26.2.1999

  

Leopold Kukačka v.r. - pověřený řízením společnosti

Mgr.Martin Novák v.r. - předseda dozorčí rady

RNDr. Josef Štekl,CSc. v.r. - předseda správní rady