Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky

Redukovaný výtah z dlouhodobého projektu - pracovního programu - společnosti.

Charakter projektu:

Dlouhodobý, multidisciplinární, z hlediska financování vícezdrojový.

 

 

Pět kapitol projektu:

1. Organizačně správní náležitosti

2. Cestovní ruch, turistika, kulturně vzdělávací a obecně společenské záležitosti

3. Výzkumná a přírodovědně odborná činnost

4. Technicko - investiční činnosti

5. Roční aktualizace a konkretizace - pracovní program společnosti pro probíhající rok

 

 

Stěžejní body jednotlivých kapitol:

1. Organizačně správní náležitosti

1.1 Získávání dalších zakládajících členů

1.2 Rozšíření obecně prospěšných služeb společností poskytovaných (podklady pro živnostenské listy): stavební, propagace a reklama, občerstvení.

1.3 Založení a činnost sekretariátu společnosti.

1.4 Splnění zákonem předepsaných náležitostí účetních a daňových.

1.5 Uzavření smluvních vztahů mezi ÚFA a OPSM (smlouva o spolupráci, nájemní smlouva na nemovitosti)

 

2. Cestovní ruch, turistika, kulturně vzdělávací a obecně společenské záležitosti.

2.1 Zpřístupnění ochozu věže pro veřejnost.

2.2 Instalace základních turistických zařízení a vybavení vrcholu.

2.3 Ustavení autorského kruhu pro vydávání odborně populárních publikací, propagačních, upomínkových a pod.tiskovin o Milešovce, případně v dvojjazyčných mutacích

2.4 Ustavení realizačního týmu pro založení muzea meteorologie a Milešovky.

2.5 Zahájení provozu občerstvení.

2.6 Zřízení komerční telefonní linky pro regionální meteorologické informace důležité pro turistiku a cestovní ruch.

2.7 Zřízení parkoviště pro návštěvníky Milešovky v areálu obce Bílka

2.8 Úpravy turistických stezek, orientační pomůcky.

2.9 Vypracování turistických programů se zapojením Milešovky (exkurze, ekologická osvěta) a jejich nabídky cestovním kancelářím, turistickým oddílům u nás a v Sasku.

 

 

3. Výzkumná a přírodovědně odborná činnost

3.1.Nabídka testování výrobků .

3.2.Varovná regionální služba prognózy vzniku a stavu nebezpečných klimatických jevů zejména pro dopravu (námrazy,náledí, sněžení, vichřice).

3.3.Nabídka přeshraniční spolupráce se saskými partnery na sledování přeshraničního ovlivňování životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a pod.

3.4.Obnovení pozorování a fotodokumentace optických jevů znečištění ovzduší

 

 

 

 

4. Technicko - investiční činnosti

4.1 Vypracování ideového námětu a následně stavebního projektu na rekonstrukci objektů v areálu vrcholu Milešovky.

4.2 Adaptace oébjektu pro provoz občerstvení a prodejny.

4.3 Projekt a následná realizace vodního hospodářství (přivaděč pitné vody a řešení vod odpadních) .

4.4 Organizované zacházení s komunálním odpadem - separace frakcí :papír, duté obaly,

kovy, kompostovatelný odpad, ostatní.

 

 

5. Roční aktualizace a konkretizace

(pracovní program společnosti pro probíhající rok)

 

5.1 V ročním plánu jsou uvedeny aktivity, které budou realizovány, nebo zahájeny v letošním roce.

 

 

 

 

Přehled o dílčích projektech programu a o jejich uplatnění.

rok 1997

  

"Milešovka - královna českého středohoří" (Pracovní název). (ke kapitole 3)

Populárně naučná publikace o Milešovce autorského kolektivu.Textově hotové, žádosti o dotace polygrafických prací

zatím bezvýsledné.

 

 "Start" ( ke kapitolám 1 a 2)

Úvodní část dlouhodobého pracovního programu "Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky"

Ve prospěch OPSM uplatněn Společností přátel Českého středohoří u Nadace Partnerství.

Získán příspěvek 94 tis. Kč, vytvořena hodnota 140 tis.Kč.Podstatné pro zahájení činnosti OPSM

 

 

"Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky etc." ( ke kapitole 4.)

Požadavek na pokrytí nákladů části projektu aktualizované pro rok 1997

Uplatněno v programu MK ČR "Rozvoj zájmových kulturních mimouměleckých aktivit"

Celkové náklady projektu 2 606 tis.Kč, žádáno 573,5 tis.

Zamítnuto

 

 

"Dohlednost" (ke kapitole 3)

Zobjektivizování, zautomatizování, a standardizace vizuálního pozorování znečištění ovzduší.V provozu levná pozorovatelská metoda vhodně doplňující současné sítě automatických systémů sledování znečištění ovzduší a eliminující jejich nedostatky. Stěžejní projekt kapitoly 3

Uplatněno u Regionálního centra Malých projektů Phare

Hodnota projektu 850 tis.žádáno 810 tis., z vlastních zdrojů 40 tis.

Zamítnuto.

 

 

 

rok 1998

"Stavba" (ke kapitole 4)

Vypracování projektové studie a následně stavební dokumentace na rekonstrukci objektů na vrcholu Milešovky.

Uplatněno v programu MŽP

Celková hodnota projektu 160 tis.Kč

z vlastních zdrojů 53.3 tis. Kč, žádáno na MŽP 106.7 tis. Kč.

Zamítnuto.

 

 

"Milešovka - ekologický svědek" (ke kapitolám 2 a 3)

Projekt publikace s přehledem o vývoji parametrů životního prostředí a vztahu (ovlivnění, vztah, vývoj) jednotlivých terénních tvarů (obce, doly, továrny) pozorovatelných z Milešovky.

Uplatněno v programu MŽP

Celková hodnota projektu 1197 tis.Kč

Z vlastních zdrojů 888 tis. Kč žádáno na MŽP 233.6 tis. Kč

Zamítnuto.

 

 

"Milešovka - ekologický svědek" (ke kapitolám 2 a 3)

Projekt publikace s přehledem o vývoji parametrů životního prostředí a vztahu (ovlivnění, vztah, vývoj) jednotlivých terénních tvarů (obce, doly, továrny) pozorovatelných z Milešovky.

Uplatněno u Nadace rozvoje občanské společnosti

Celková hodnota projektu 1197 tis.Kč

Z vlastních zdrojů 888 tis. Kč žádáno na 233.6 tis. Kč

Zamítnuto.

 

 

"Vodní hospodářství na Milešovce"(ke kapitole 4)

Vypracování projektu přivaděče vody na Milešovku a na řešení vod odpadních.

Uplatněno u NROS

Celková částka 40 tis., vlastní zdroje 10 tis. žádáno o 30 tis.

Zamítnuto

 

 

"Sanace vrcholu Milešovky I." Ke kapitole 4)

Vypracování projektové studie a následně stavební dokumentace na rekonstrukci objektů na vrcholu Milešovky.

Uplatněno v I.výzvě Fondu malých projektů Phare

Celková hodnota projektu 160 tis.Kč

z vlastních zdrojů 53.3 tis. Kč, žádáno na MŽP 106.7 tis. Kč.

Zamítnuto.

 

 

"Orientace" (Ke kapitole 2)

Soubor oprav ,obnovy a vyznačení turistických stezek, jejich vybavení orientačními pomůckami, vybavení vrcholu Milešovky panoramatickými orientačními nákresy, vydání informační a propagační brožury vztahující se k areálu tímto projektem ošetřenému.

Uplatněno u Nadace rozvoje občanské společnosti

Celková hodnota projektu 183 tis., obce 40 tis. vlastní zdroje 30 tis. žádaná podpora 118 tis.

Zamítnuto.

6

"MMaM - realizační tým" Ke kapitolám 2 a 3)

Ustavení a činnost odborného týmu s následným vypracováním odborného muzejního projektu Muzea meteorologie a Milešovky.(Muzeum meteorologie není v celé střední Evropě, předpoklad spolupráce s německými odborníky.

Uplatněno u Nadace rozvoje občanské společnosti.

Celková hodnota projektu 63 tis. z vlastních zdrojů 13 tis., žádaná podpora 50 tis.Kč

Zamítnuto

 

 

"Dohlednost" (kapitola 3)

Zobjektivizování, zautomatizování, a standardizace vizuálního pozorování znečištění ovzduší.V provozu levná pozorovatelská metoda vhodně doplňující současné sítě automatických systémů sledování znečištění ovzduší a eliminující jejich nedostatky. Stěžejní projekt kapitoly 3

Uplatněno u Nadace Henryho Forda

Hodnota projektu 850 tis.žádáno 810 tis., z vlastních zdrojů 40 tis.

Nepřijato.

 

 

"Muzeum - start" (ke kapitolám 2 a3)

Ustavení a činnost odborného týmu s následným vypracováním odborného muzejního projektu Muzea meteorologie a Milešovky.(Muzeum meteorologie není v celé střední Evropě, předpoklad spolupráce s německými odborníky.

Uplatněno u Fondu malých projektů PHARE II. výzva.

Celková hodnota projektu 63 tis. z vlastních zdrojů 13 tis., žádaná podpora 50 tis.Kč

V současné době v jednání.

 

 

"Orientace II" (ke kapitole 2)

1.Vypracování a vydání základní informační a orientační tiskoviny o centrální části Českého středohoří - základní popis a informace o dostupných službách turistického ruchu.

2.Vypracování podkladů pro velkoplošné bilbordy s nákrasy tras na výchozích místech a vypracování kruhových panoramá rozhledu s vrcholu Milešovky.

Uplatněno u Fondu malých projektů PHARE II.výzva

Hodnota projektu 49 tis.vlastní zdroje 17 tis., žádáno 32 tis.

V současné době v jednání.

  


Zpět na úvodní stránku


Datum aktualizace: 27.12.1998

Zpracovali: L.Kukačka, P.Vondrák