Milešovka

837 mnm - nejvyšší hora Českého středohoří

dominantní místo chráněné krajinné oblasti České středohoří, podkrušnohorské pánve, dolního poohří, okresů LT,UL,TP,LN,MO.

česká hora s německou minulostí v české přítomnosti.

Stručný historický přehled

1819 první známý výstup cestovatele Alexandera von Humboldt v doprovodu pruského krále Friedricha Wilhelma III. na Milešovku.Oba potom výstup opakovali každoročně až do r.1839.

1820 za podpory českého místodržitele hraběte Chotka získává hostinský Weber povolení založit na vrcholu Milešovky hospodu.

1903 přijímá teplický horský spolek Gebirgsverein rozhodnutí postavit na vrcholu Milešovky meteorologickou observatoř prvního řádu s vyhlídkovou věží pro turisty.

1904 dokončena výstavba observatoře.

1905 1.1. zahájeno pravidelné, nepřetržité meteorologické pozorování, trvající do současnosti.

1905 - 1938 Rozmach a rozvoj vědeckého bádání i turistických a společenských aktivit.

Observatoř je ve správě Německé univerzity v Praze a získává postupně evropské renomé v geofyzikálním bádání.

Vrchol hory se stává prestižním místem cestovního ruchu, turistických a vlastivědných aktivit.Restaurace na vrcholu (trvale němečtí provozovatelé) se přeměňuje postupně v turistický hotel s ubytovací kapacitou až 45 lůžek.Vrchol je parkově upraven, v sezóně na vrcholu promenádní koncerty, cíl návštěv lázeňských hostů z Teplic a Dubí.Roční návštěvnost 10 - 15 tis.

1939 - 1945 Observatoř začleněna do meteoslužby wermachtu, přístup na věž pro veřejnost uzavřen.

1945 - 1990 Observatoř přebírá Univerzita Karlova v Praze, po založení Československé akademie věd přechází observatoř do jejího Geofyzikálního ústavu - následně do Ústavu fyziky atmosféry, který jí spravuje dosud. Meteorologické vědecké práce stále na vysoké úrovní, observatoř má vysokou prestiž v evropské meteorologii.

1945 - 1968 Turistické služby ,( resp. již pouze provoz restaurace, věž pro veřejnost již trvale nepřístupná), přebírají postupně nejrůznější organizace: Pohostinství, Vzlet, Jednota, Restaurace a jídelny.Vrcholový areál, mimo objekt observatoře, v trvalém úpadku, bez komplexní a cílené péče, bez jakýchkoliv udržovacích tím méně investičních nákladů.

1969.Končí poslední služby pro turisty. Restaurace zrušena ,její objekt přebírá armáda .

1969 - 1997.Vrcholový areál postupně devastován, provozní a pomocné objekty bývalé restaurace bez péče a údržby postupně chátrají, stávají se ruinami a neřízenou skládkou odpadu a nepotřebného materiálu armády i observatoře.Místa přirozeného výhledu - prý jednoho z nejkrásnějších na světě - postupně zarůstají náletovou vegetací.

1990 - 1994, Odborná práce observatoře se postupně dostává do historicky nejsvízelnějších poměrů ekonomických, odborné práce a programy pozorování,běžná údržba,celá činnost postupně omezována až na historické minimum.

 

Obnova aktivit spojených s Milešovkou, současnost.

1995 - 1998 Vedení Ústavu fyziky atmosféry AV ČR nalézá ekonomická východiska i podporu vedení Akademie věd ČR a postupně se vymaňuje ze svízelné situace, obnovuje se rutinní pozorování a rozšiřuje se nad historický rozsah, vybavuje se moderním zařízením ,zahajují se nové výzkumné programy.Observatoři se dostává vysokého mezinárodního uznání tím, že je jako jediná v ČR zařazena jako referenční observatoř evropského programu pro sledování změn klimatu.

 

 

1995 - Služby pro veřejnost, vrcholový areál: Vedení ÚFA AV ČR ve spolupráci s občanským sdružením Společnost přátel Českého středohoří hledají cestu jak změnit žalostnou a současné společnosti nedůstojnou situaci vrcholového areálu a jak obnovit i turistické, společenské a vlastivědné aktivity, které byly v minulosti s touto dominantou rozsáhlého okolí spojeny.

Společně iniciují založení obecně prospěšné společnosti Milešovka !

 

1996 - 1997 Nesmělé začátky činnosti o.p.s.Milešovka a hledání cest, způsobů činnosti, zapojování osobností , hledání podpor u institucí.

 

1997 v druhé polovině roku výrazná konsolidace společnosti, sestavení dlouhodobého rozvojového plánu "Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky".Získání první výraznější finanční podpory od Nadace partnerství prostřednictvím o.s.Společnost přátel českého středohoří.

 

1968 Stále energičtější činnost společnosti:

- ustaven sekretariát společnosti, zatím jen s dobrovolným pracovníkem,

- zahájení čištění vrcholu od odpadu, obnovení přirozených výhledů odstraněním náletových křovin,úpravy přístupových cest a jejich vybavení orientačními pomůckami,

- vybavení areálu piknikovými stoly, informačními tabulemi, orientačními pomůckami, zřízení veřejného ohniště,

- od května poprvé po šedesáti letech zpřístupněna věž observatoře pro veřejnost a zajištěna průvodcovská služba (od května do září využita téměř čtyřmi tisíci návštěvníky),

- demolice nejzdevastovanější stavby,bývalé noclehárny,

- zahájeny adaptace pro zřízení bufetu a zahájen prodej baleného občerstvení alespoň v omezeném provozu,

- zahájeno jednání se správci pozemků a nemovitostí souvisejících s bývalými turistickými službami ,tj s ÚFA AV ČR a Armádou ČR o převod do správy obce Velemín a o.p.s.Milešovka,

- provedeny přípravné práce k vypracování stavební studie rekonstrukce objektů,

- ustavena skupina pro založení muzea meteorologie a Milešovky,

- připraven strojopis populárně-vědecké publikace o Milešovce.

 

Hlavní úkoly pro rok 1999:

Dokončit adaptaci bufetu, což znamená především zajistit prostředky na

- zakoupení chemického WC (cca 28 tis.)

- instalaci topení (30 tis.)

- elektroinstalaci (8 tis.)

- různý stavební materiál (10tis.)

 

Zahájit řešení vodního hospodářství na Milešovce (projekt cca 10 tis.)

Realizovat připravené publikace (300 - 500 tis.)

Zajistit profesionální obsazení a činnost sekretariátu společnosti (200 tis.)

 

Hlavní problémy:

Nedostatek prostředků: Plán "Sanace a revitalizace vrcholu Milešovky" předpokládá vynaložit postupně 10 - 12 mil. Kč v cenách r.1996. doposud se podařilo získat prostředky a provést práce v hodnotě cca 250 - 300tis.Kč

Malý zájem a podpora správních a samosprávných orgánů a institucí regionu,

Malý zájem a podpora podnikatelských kruhů regionu,

Nízká úspěšnost v prosazování dílčích projektů do programů malých projektů Phare,

Nezájem Armády ČR uvolnit nepotřebné části jí spravované nemovitosti pro potřeby rozvoje vrcholu Milešovky.